Katere dokumente potrebujemo pri spremembi lastništva motornega vozila?

Vlogi za spremembo podatkov o lastniku vozila je potrebno priložiti:
  • Zadnje prometno dovoljenje,
  • dokazilo o spremembi lastništva vozila (račun, kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju)
  • dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti;
  • dokazilo o istovetnosti stranke
  • dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu
  • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil
Spremembo lastništva se opravi na predlog dosedanjega lastnika (fizična oseba se izkaže z  veljavnim osebnim dokumentom, pravna  pa z dokazilom o registraciji pravne osebe in pooblastilom zakonitega zastopnika).