Istovetnost stranke – dokazila

Za fizične osebe kot dokazilo šteje veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ. Za pravne osebe pa dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika.