Pogosta vprašanja

Homologacije

Katere dokumente potrebujem pri evidentiranju vgradnje odobrenega dela?

Nekatere spremembe na vozilu, ki jih opravi pooblaščeni servis proizvajalca vozila, ne spadajo med predelave, za katere je predpisan postopek posamične odobritve, pač pa se opravi zgolj evidentiranje teh sprememb. Kot določa drugi odstavek 53. člen Zakona o motornih vozilih (Ur.L.RS, št. 106/10), gre za vgradnjo spodaj naštetih sestavnih delov, ki so bili predhodno homologirani oziroma odobreni za tip (varianto oziroma izvedenko) vozila, na katerega se vgrajujejo, npr.::
 • pnevmatik,
 • platišč,
 • izpušnih sistemov,
 • vlečnih naprav za vozila kategorije M1 in N1 in
 • spojlerjev
  Dokumentacija:
 • vloga
 • kopije dokazila o lastništvu-prometno dovoljenje / računi o nakupu vozila / overjene kupoprodajne pogodbe
 • originalno potrdilo o skladnosti (SA,SB,SC) oz, Izjavo o ustreznosti (A,B,C) ali potrdilo pooblaščenega zastopnika o podatkih (izpis podatkov)
 • Potrdilo pooblaščenega servisa proizvajalca vozila oz. generalnega zastopnika vozila ( potrdilo o vgradnji odobrenega dela s strani proizvajalca teh delov ali pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznik, ki so registrirani za vzdrževanje in popravila vozil).

Katere dokumente potrebujem pri homologaciji identifikacije in ocene tehničnega stanja?

Dokumentacija:
 • vloga
 • kopije tujega prometnega dovoljenja (za že registrirano vozilo)
 • ES-certifikat o skladnosti (COC)-za novo vozilo
 • kopije dokazila o lastništvu / računi o nakupu vozila / overjene kupoprodajne pogodbe
 • potrdilo o plačanem DMV oz. oprostitvi plačila
 • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

Katere dokumente potrebujem pri homologaciji izpušnih sistemov

Dokumentacija:
 • vloga
 • kopije dokazila o lastništvu-prometno dovoljenje / računi o nakupu vozila / overjene kupoprodajne pogodbe
 • originalno potrdilo o skladnosti (SA,SB,SC) oz, Izjavo o ustreznosti (A,B,C) ali potrdilo pooblaščenega zastopnika o podatkih (izpis podatkov)
 • certifikat za izpušni sistem

Katere dokumente potrebujem pri homologaciji pnevmatik/platišč?

Dokumentacija:
 • vloga
 • kopije dokazila o lastništvu-prometno dovoljenje / računi o nakupu vozila / overjene kupoprodajne pogodbe
 • originalno potrdilo o skladnosti (SA,SB,SC) oz, Izjavo o ustreznosti (A,B,C) ali potrdilo pooblaščenega zastopnika o podatkih (izpis podatkov)
 • certifikat za platišča ali potrdilo generalnega zastopnika proizvajalca vozila v Sloveniji

Katere dokumente potrebujem pri homologaciji podvozja?

Dokumentacija:
 • vloga
 • kopije dokazila o lastništvu-prometno dovoljenje / računi o nakupu vozila / overjene kupoprodajne pogodbe
 • originalno potrdilo o skladnosti (SA,SB,SC) oz, Izjavo o ustreznosti (A,B,C) ali potrdilo pooblaščenega zastopnika o podatkih (izpis podatkov)
 • certifikat za vzmeti / blažilnike
 • potrdilo oz. izjava o strokovni vgradnji vzmeti / blažilnikov
 • originalni izpis kontrole geometrije podvozja vozila (optika)

Katere dokumente potrebujem pri homologaciji predelave vozila za avtošolo?

Dokumentacija:
 • vloga
 • tehnično poročilo predelave vozila o vgradnji odobrenih delov
 • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila
 • kopije dokazila o lastništvu-prometno dovoljenje / računi o nakupu vozila / overjene kupoprodajne pogodbe

Katere dokumente potrebujem pri homologaciji spojlerjev?

Dokumentacija:
 • vloga
 • kopije dokazila o lastništvu-prometno dovoljenje / računi o nakupu vozila / overjene kupoprodajne pogodbe
 • originalno potrdilo o skladnosti (SA,SB,SC) oz, Izjavo o ustreznosti (A,B,C) ali potrdilo pooblaščenega zastopnika o podatkih (izpis podatkov)
 • certifikat za štrleče dele karoserije
 • potrdilo oz. izjava o strokovni vgradnji štrlečih delov

Katere dokumente potrebujem pri homologaciji starodobnega vozila?

Vlogi je potrebno priložiti naslednje originalne dokumente:
 • izvirnik ali kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja,
 • dokazilo o lastništvu - račun o nakupu vozila oz. overjeno kupoprodajno pogodbo,
 • poročilo o uvrstitvi vozila v posamezen razred starodobnih vozil, ki ga izda nacionalna organizacija starodobnih vozil, Poročilo o uvrstitvi vozila v posamezen razred mora vsebovati tudi popoln zapisnik o oceni vozila in fotografijo vozila,
 • za vozila kategorije M1 in L potrdilo o oprostitvi davka na motorna vozila (DMV), ki ga prejmete na davčni upravi.
 • Poročilo o uvrstitvi vozila v enega od štirih razredov starodobnikov izda nacionalna organizacija starodobnih vozil, V Republiki Sloveniji sta to:
1. ZVEZA SVS-STARODOBNA VOZILA SLOVENIJE, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica (telefon: 01/ 510-60-40, E-pošta: info@zveza-svs.si )   2. SVAMZ-SLOVENSKA AVTO MOTO VETERANSKA ZVEZA, Vransko 31 a, 3305 Vransko (telefon: 03/ 705-50-66, 051/ 305-596, E-pošta: info@svamz.com )

Katere dokumente potrebujem pri homologaciji svetlobnih teles?

Dokumentacija:
 • vloga
 • kopije dokazila o lastništvu-prometno dovoljenje / računi o nakupu vozila / overjene kupoprodajne pogodbe
 • originalno potrdilo o skladnosti (SA,SB,SC) oz, Izjavo o ustreznosti (A,B,C) ali potrdilo pooblaščenega zastopnika o podatkih (izpis podatkov)
 • certifikat za svetlobna telesa

Katere dokumente potrebujem pri homologaciji UNP (plin)?

Dokumentacija:
 • vloga
 • kopije dokazila o lastništvu-prometno dovoljenje / računi o nakupu vozila / overjene kupoprodajne pogodbe
 • originalno potrdilo o skladnosti (SA,SB,SC) oz, Izjavo o ustreznosti (A,B,C) ali potrdilo pooblaščenega zastopnika o podatkih (izpis podatkov)
 • certifikat za plinsko napravo, rezervoar, multiventil, uparjalnik
 • potrdilo oz. izjava o strokovni vgradnji plinske naprave
 • dokazilo o tlačnem preizkusu (plinotesnost)
 • shema celotne napeljave

Katere dokumente potrebujem pri homologaciji vlečne naprave?

Dokumentacija:
 • vloga
 • kopije dokazila o lastništvu-prometno dovoljenje / računi o nakupu vozila / overjene kupoprodajne pogodbe
 • originalno potrdilo o skladnosti (SA,SB,SC) oz, Izjavo o ustreznosti (A,B,C) ali potrdilo pooblaščenega zastopnika o podatkih (izpis podatkov)
 • potrdilo o vgradnji vlečne naprave

Katere dokumente potrebujem pri homologaciji zatemnjenih stekel?

Dokumentacija:
 • vloga
 • kopije dokazila o lastništvu-prometno dovoljenje / računi o nakupu vozila / overjene kupoprodajne pogodbe
 • originalno potrdilo o skladnosti (SA,SB,SC) oz, Izjavo o ustreznosti (A,B,C) ali potrdilo pooblaščenega zastopnika o podatkih (izpis podatkov)
 • certifikat za folije
 • potrdilo oz. izjava o strokovni vgradnji folij

Tehnični pregledi

Ali lahko registrske tablice iz sedanjega vozila prenesem na novo vozilo, ki ga kupujem?

Serijske registrske tablice so vezane na vozilo, zato jih ob spremembi lastništva lahko obdrži novi lastnik. Z enega na drugo vozilo pa se jih ne da prenesti. Tablice z izbranim delom oznake (po naročilu) pa so vezane na osebo, ki jih lahko prenaša z vozila na vozilo.

Ali se lahko registrske tablice deponirajo?

Registracijska organizacija hrani izročene registrske tablice 15 dni od dneva izročitve, razen za: tovorna vozila, vlečna in priklopna vozila, avtobuse, mopede, motorna kolesa, trikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobnike, ki se lahko hranijo eno leto od dneva izročitve. Če se v tem času odjavljeno vozilo ne registrira, se registrske tablice uničijo.

Ali velja tehnični pregled opravljen drugje v EU?

Da. Stranka mora priložiti uradni prevod zapisnika o tehničnem pregledu opravljenem v državi EU. Zapisnik  mora vsebovati vse meritve, ki so predpisane za brezhibnost vozila v Sloveniji.

Istovetnost stranke – dokazila

Za fizične osebe kot dokazilo šteje veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ. Za pravne osebe pa dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika.

Kaj potrebujem, da ima vozilo, ki je starejše od 25 let nižjo letno dajatev?

Za nižjo letno dajatev mora vozilo imeti status »starodobnika«. Starodobno vozilo je mehanično gnano vozilo, izdelano pred več kot petindvajsetimi leti. Za tako vozilo Ministrstvo, pristojno za homologacijo vozil, izda potrdilo o skladnosti.

Kaj potrebujemo pri registraciji rabljenega vozila registriranega v tujini?

Za registracijo vozila uvoženega iz tujine je potrebno:
 • odjavljeno tuje prometno dovoljenje (če vozilo v tujini še ni odjavljeno, je potrebno predložiti tudi tuje registrske tablice),
 • Potrdilo o skladnosti vozila (homologacija),
 • Dokazila, ki so potrebna na podlagi drugih predpisov (dokazilo o plačanih davčnih, carinskih in okoljsih dajatvah),
 • dokazilo o spremembi lastništva vozila (račun, kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju)
 • dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti;
 • dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila,  če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil;
 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba se izkaže z  veljavnim osebnim dokumentom, pravna  pa z dokazilom o registraciji pravne osebe in pooblastilom zakonitega zastopnika).

Kaj potrebujemo za izdajo preizkusnih tablic?

 • Dokazilo o izvoru in lastništvu vozila
 • Odjavljeno prometno dovoljenje
 • Vlogo za izdajo preizkusnih tablic,
 • Dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti,
 • Izjavo o sposobnosti vozila za varno udeležbo v cestnem prometu, če ne gre za novo vozilo,
 • Dokazilo o istovetnosti stranke
Potrdilo za preskusno vožnjo in preskusne tablice se lahko izda za obdobje petih dni.

Kakšen je postopek podaljšanja registracije v primeru, ko je lastnik pokojni?

V primeru smrti lastnika vozila se veljavnost prometnega dovoljenja do izdaje pravnomočnosti sklepa o dedovanju podaljša s soglasjem vseh pravnih naslednikov, navedenih v smrtovnici. Dedeči soglasno določijo osebo, katero se v prometno dovoljenje vpiše kot uporabnika vozila. V primeru poteka registracije več kot 30 dni, se mora vozilo odjaviti iz prometa in to vozilo ni mogoče ponovno registrirati do pravnomočnosti sklepa o dedovanju.  

Kakšen je postopek za naročilo tretje registrske tablice?

Lastnik poda vlogo za ponovljeno registrsko tablico. V primeru, ko so na vozilu registrske tablice starega tipa (stare slovenske z zelenim robom in evropske s črnim robom), je potrebno naročiti  vse tri nove evropske tablice.

Kakšen je postopek za povračilo letne dajatve pri odjavi vozila?

Lastnik vozila je upravičen do povračila neizkoriščenega dela plačane letne dajatve v primeru odjave vozila iz prometa. Ob odjavi vozila se poda vloga za povračilo letne dajatve. Neizkoriščen del je v roku treh tednov nakazan na transakcijski račun dosedanjega lastnika vozila.  

Katere dokumente potrebujemo pri spremembi lastništva motornega vozila?

Vlogi za spremembo podatkov o lastniku vozila je potrebno priložiti:
 • Zadnje prometno dovoljenje,
 • dokazilo o spremembi lastništva vozila (račun, kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju)
 • dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti;
 • dokazilo o istovetnosti stranke
 • dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil
Spremembo lastništva se opravi na predlog dosedanjega lastnika (fizična oseba se izkaže z  veljavnim osebnim dokumentom, pravna  pa z dokazilom o registraciji pravne osebe in pooblastilom zakonitega zastopnika).

Katere dokumente potrebujemo za podaljšanje registracije motornega vozila?

Za podaljšanje registracije je potrebno priložiti: Zadnje veljavno prometno dovoljenje,
 • dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov
 • dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila,  če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil;
Registracijo se podaljša na predlog lastnika (fizična oseba se izkaže z  veljavnim osebnim dokumentom, pravna  pa z dokazilom o registraciji pravne osebe in pooblastilom zakonitega zastopnika).

Kdaj je smotrna zamenjava registrskih tablic?

Lastnik vozila mora zamenjati registrske tablice za nove:
 • kadar je vsaj ena registrska tablica pogrešana ali uničena,
 • kadar postanejo zaradi obrabljenosti neuporabne;
Namesto pogrešane, uničene ali obrabljene registrske tablice se na zahtevo lastnika vozila izda nova registrska tablica, ki ima registrske oznake pogrešane, uničene oziroma obrabljene registrske tablice. V primeru, ko so registrske tablice ukradene ali pogrešane (le ena ali obe), lastniku vozila priporočamo, da pogrešane tablice prijavi na pristojno policijsko postajo in da tablice zamenja za nove, z novo registrsko oznako. Za zamenjavo registrskih tablic mora lastnik vozila priložiti:
 • prometno dovoljenje,
 • poškodovane oziroma obrabljene registrske tablice
 • izjavo o izgubljenih registrskih tablicah
 • obstoječo registrsko tablico (v primeru, da niso pogrešane vse)
 • osebni document

Kdaj moram peljati avtomobil na tehnični pregled?

Iz 50. člena ZMV :   (1) Prvi tehnični pregled se izvede: 1. eno leto po prvi registraciji za:
 •  tovorna vozila in sedlaste ter cestne vlačilce,
 •  vozila za prevoz nevarnega blaga, ki jih je treba v skladu s predpisi posebej označiti,
 •  delovna vozila,
 •  avtobuse,
 • priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter posebna priklopna vozila za prevoz čolnov, športnih konj, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg,
 • vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,
 • vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok,
 • vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,
 • vozila za izposojo brez voznika, in
 • intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo.
  Vozila iz šeste, sedme, osme, devete in desete alineje morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje. 2. štiri leta po prvi registraciji za vsa druga vozila; 3. štiri leta po nakupu za lahke priklopnike, pri čemer se upošteva prvega uporabnika.     (2) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se tehnični pregledi vozil opravljajo najmanj enkrat letno.     (3) Tehnični pregledi: 1. vozil, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov, 2. avtobusov, 3. vozil, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike, 4. vozil, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok, in 5. vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev. Vozilo, ki se uporablja za namene iz tega odstavka, mora imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje. (4) Tehnični pregled vozil iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za katera je bil prvi tehnični pregled že opravljen in pri katerih od prve registracije ali leta proizvodnje ni poteklo osem let, mora biti opravljen vsaki dve leti. Lahki in bivalni priklopniki morajo biti tehnično pregledani vsaka štiri leta. Enako velja tudi za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg.

Kdaj odjavimo vozilo?

Vozilo je potrebno odjaviti in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, če:
 • je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi oziroma več kot letom dni za kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobna vozila,
 • je v času veljavnosti prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ta ni bila obnovljena oziroma ker ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji;
  • je vozilo uničeno,
  • se menja lastništvo vozila
  • je vozilo prodano v tujino ali če bo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila oziroma iz drugih razlogov,
  • je vozilo ukradeno
  • je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo,
  • odjavo s spremembo lokacije je potrebno opraviti v primeru, ko novi lastnik vozila ne registrira v 15 dneh od nakupa.
  Lastnik vozila, ki je izrabljeno po predpisih o varstvu okolja, mora ob odjavi vozila predložiti potrdilo o uničenju vozila. Lastnik vozila, ki ni izrabljeno po predpisih o varstvu okolja, mora ob odjavi vozila izpolniti izjavo o lokaciji vozila. Odjavljeno vozilo se mora nahajati na lokaciji, ki je navedena v izjavi.  

Kje lahko rezerviram ali naročim registrske tablice z izbranim delom oznake?

Predlog za rezervacijo in naročilo izdelave registrskih tablic z izbranim delom označbe se poda pri registracijski organizaciji. Predlog iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
 • ime in priimek oziroma naziv lastnika vozila,
 • naslov prebivališča oziroma sedež lastnika vozila,
 • matično številko lastnika vozila,
 • izbrani del označbe registrske tablice,
 • število in obliko registrskih tablic,
 •  vrsto registrskih tablic,
 •  datum rezervacije.

Koliko prej lahko podaljšam registracijo pred iztekom registracije?

Podaljšanje registracije se lahko opravi do 30 dni pred iztekom.

Ne želim biti več vpisan kot uporabnik vozila. Kdaj in kako lahko prekličem soglasje?

Uporabnik lahko kadarkilo poda preklic soglasja na okencu registracijske enote, ki podatek vnese v evidence registriranih vozil. Pri tem mora predložiti veljaven osebni dokument, prometno dovoljenje in registrske tablice pa niso obvezne.

Nimam veljavnega vozniškega dovoljenja. Kako lahko registiram vozilo?

Uporabnik vozila oziroma imetnik pravice uporabe vozila je lahko samo oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za to kategorijo vozila. Lastnik vozila, ki nima veljavnega  vozniškega dovoljenja,  določi uporabnika vozila. Tako lastnik, kot uporabnik vozila prideta sočasno na okence, kjer se z osebnim dokumentom identificirata in podpišeta soglasje. Vozilo je registrirano na lastnika, poleg njega je v prometnem dovoljenju vpisan tudi uporabnik, ki je odgovoren za vsa dejanja storjena s tem vozilom, kjer ni bil ugotovljen dejanski voznik vozila.

Zavarovanje

Ali se bonifikacija lahko prenaša iz ene zavarovalnice na drugo?

Da, v kolikor se zavarovanec odloči, da zamenja zavarovalnico se bonus pridobljen na prejšnji zavarovalnici, lahko prenese.    

Kaj storiti, če smo vozilo odjavili, zavarovanje in cestnina pa mi še nista potekla?

Lastnik vozila je upravičen do povračila neizkoriščenega dela plačene letne dajatve v primeru odjave vozila iz prometa. Ob odjavi vozila se poda vloga za povračilo letne dajatve. Neizkoriščen del je v roku treh tednov nakazan na transakcijski račun  dosedanjega lastnika vozila. Sorazmerni delež zavarovalne premije zavarovalnica prav tako na podlagi odjavljenega prometnega dovoljenja vrne stranki na transakcijski račun. Neizkoriščen del zavarovalne premije se vrne le v primeru, ko ni bilo nesreče.

Ali lahko plačamo zavarovanje motornega vozila na obroke?

Da, pri vseh zavarovalnicah je možno plačilo na obroke, preko trajnika pri vaši banki. Maksimalno število obrokov je 10, dejansko število obrokov pa je odvisno od zavarovalne premije in zavarovalnice. Nekatere zavarovalnice zaračunavajo pri plačilu na obroke obresti.